Voortgezet Vrijeschool Onderwijs (VVO) Almere

Actueel

300 ingevulde interessepeilingen!

We hebben de 300 ingevulde interessepeilingen gehaald. Dat betreft 494! kinderen. Wat geweldig! De behoefte aan een middelbare vrijeschool groeit en niet voor niets. Iedereen bedankt en zegt het voort!

Update interessepeiling

Wat geweldig! Nog geen 24 uur geleden is de link gelanceerd en we hebben nu al meer dan 100 ingevulde interessepeilingen en dat betreft 166 kinderen!

Intentieverklaring

Bent u geïnteresseerd in Voortgezet Vrijeschool Onderwijs in Almere? Vult u dan graag ons formulier in.

Nieuw ouderinitiatief

We hebben goed nieuws. Eind 2020 is er een nieuw ouderinitiatief opgestaan, dat zich wil gaan hard maken voor de start van een Vrijeschool voor Voortgezet Onderwijs in Almere.

PERSBERICHT

ASG en Het Baken willen Voortgezet Vrijeschool Onderwijs (VVO) mogelijk maken in Almere. Ambitie is om in 2019 van start te gaan

Reflectie tweede informatieavond

Op woensdag 13 december 2017 vond de tweede informatieavond van het Voortgezet Vrije School (VVO) initiatief plaats. Ondanks het winterse weer was de opkomst ambitieus. Tussen de aanwezigen veel nieuwe ouders, maar ook ouders die de eerste informatie avond ook bezocht hadden.

Uitnodiging informatie bijeenkomsten woensdag 13 december om 19.30 uur

Via dit bericht willen wij, als ouderinitiatief, jullie uitnodigen voor de tweede informatiebijeenkomst van het VVO Almere op woensdag 13 december om 19.30 uur.

Links

Interessepeiling Voortgezet Vrijeschool Onderwijs

Nieuwe stap voor initiatiefnemers Vrijeschool Lelystad

Vereniging van vrijescholen

Maak kennis met de vrijeschool

 

Schrijf je in voor onze digitale nieuwsbrief

* verplichte velden

Vrijeschool onderwijs

Vrijeschool onderwijs staat voor onderwijs gebaseerd op het mensbeeld uit de antroposofie. Daarbinnen heeft iedere Vrijeschool in Nederland een grote mate van vrijheid en legt zijn eigen accenten, maar er zijn belangrijke gemeenschappelijke speerpunten.

Samen met ouders

Vrijeschool onderwijs staat voor onderwijs dat samen met ouders kinderen leert zelf betekenis en richting aan hun leven te geven, zodat ze uitgroeien tot sterke persoonlijkheden, die hun plek kunnen vinden in de toekomstige maatschappij. Het uitgangspunt van Vrijeschool onderwijs is: onderwijzen is ook opvoeden. Onderwijs gaat verder dan alleen goed leren lezen of rekenen. Onderwijs staat ook in dienst van de persoonlijkheidsvorming, zowel individueel als in relatie tot de sociale gemeenschap.

Talenten ontdekken en ontwikkelen

Ieder kind heeft van zichzelf bepaalde talenten. De Vrijeschool wil dat het kind deze kan ontdekken en ontwikkelen. Dat vraagt om onderwijs dat verbreedt en de ontwikkeling van een vrije persoonlijkheid aanmoedigt in cognitiviteit, inventiviteit, originaliteit en creativiteit. Een aanpak gebaseerd op het mensbeeld uit de antroposofie, een visie op de mens, bestaande uit lichaam, ziel en geest.

Uitdagen en inspireren

Vrijeschool onderwijs vraagt om situaties waarin leraren en leerlingen het beste dat ze in huis hebben laten zien, zich door elkaar laten uitdagen en elkaar inspireren. Zodat kinderen uitgroeien tot mensen die zelf betekenis en richting aan hun leven geven. Die hun eigen plek weten te vinden in de huidige, snel veranderende samenleving.

De grootste misvatting over de Vrijeschool

Het woord ‘vrije’ is voor sommigen misleidend en doet weleens vermoeden dat de kinderen in hun leerproces volledig ‘vrij’ gelaten worden. Dat is echter niet correct. De term ‘vrije’ school is ontstaan in de tijd dat de vrijeschool vrij van staatsbemoeienis was en is dus eigenlijk achterhaald.

Inmiddels moeten ook alle Vrijescholen (basis- en voortgezet onderwijs) zich ten opzichte van de staat verantwoorden (d.m.v. o.a. leerling volgsystemen). In het buitenland worden Vrijescholen dan ook ‘Waldorf school’ (vernoemd naar de oprichter van de eerste Vrijeschool) of ‘Steiner school’ (vernoemd naar Rudolf Steiner, de grondlegger van de antroposofie) genoemd.

Vrijeschool onderwijs

  • Vrijescholen bereiden kinderen voor op de maatschappij van de toekomst.
  • Vrijescholen zoeken de uitdaging in de realiteit zoals die is.
  • Vrijescholen bieden onderwijs in leeftijdsfasen.
  • Op Vrijescholen volgen we de seizoenen en het ritme van de natuur.
  • Euritmie als vak dat alle vakken ondersteunt.
  • Bij Vrijescholen is ieder leren een creatief proces.
  • Periode onderwijs biedt de mogelijkheid lesstof te verdiepen.
  • Vrijeschool leerkrachten zijn zich bewust van hun voorbeeldfunctie.
  • Vrijescholen ontwikkelen de natuurlijke ontvankelijkheid van het kind.
  • Vrijescholen creëren een vertrouwensbasis.

Voortgezet Vrijeschool Onderwijs

Ontdek de wereld, ontdek jouw passie, ontdek de Vrijeschool…

Doelstelling: kwalitatief goed en duurzaam Voortgezet Vrijeschool Onderwijs in Almere.

Het initiatief VVO Almere gunt de leerlingen de mogelijkheid om te kiezen voor onderwijs waarin hun ontwikkeling als mens centraal staat. Op de Vrijeschool volgen ze vakken die een beroep doen op hoofd, hart en handen. De docenten zijn veelzijdig en professioneel. Zij begeleiden de leerlingen in de zoektocht naar kennis en passie. Samen verdiepen ze zich in de lesstof en in eigentijdse thema’s zoals duurzaamheid en techniek. Dat doen ze op school, maar ook op de boerderij, in het bos, in een werkplaats of atelier. De community van leerlingen, ouders en docenten is betrokken, moedigt aan en biedt een veilige omgeving waarin de leerlingen onderzoeken, ontdekken en groeien. En ze vieren samen festivals in het ritme van de seizoenen, in tune met de wereld van vandaag. Zo werken ze samen aan de wereld van morgen.

Missie: wij zetten ons onvoorwaardelijk in om leerlingen de gelegenheid te bieden zich te ontwikkelen tot autonome, liefdevolle en verantwoordelijke mensen, die bewust participeren in de wereld.

Visie: de school wil een lerende, transparante gemeenschap zijn, waar aandacht en betrokkenheid is voor elkaar.

Ze wil leerlingen in de regio een plek bieden voor hedendaags leren, gebaseerd op het vrijeschoolleerplan. In ons pedagogisch klimaat staan talentontwikkeling en uitdaging naast rust en bewustwording centraal. Het onderwijs richt zich zowel op de overdracht van kennis en vaardigheden als ook op het bijbrengen van een zelfstandige, lerende en onderzoekende houding.

Kernwaarden die gewaarborgd worden door kwaliteit van onderwijs en een duidelijke structuur:

Mensgerichtheid
Docenten hanteren een pedagogiek die vanuit de antroposofie geïnspireerd is en die leerlingen in hun hele mens-zijn aanspreekt. Er wordt gekeken naar wat de leerling nodig heeft, met aandacht voor een evenwichtige ontwikkeling op het cognitieve, artistieke, fysieke en sociale vlak.

Verbondenheid
De school vormt een hechte gemeenschap die investeert in de relatie met leerlingen, ouders, docenten en externe partners. Respect voor elkaar en met plezier samenwerken zijn belangrijk. Leerlingen krijgen de ruimte om zich te ontplooien, verbonden met zichzelf, de anderen en de wereld. De stad en de natuurlijke omgeving spelen hierbij een belangrijke rol.

Duurzaamheid
De school inspireert leerlingen om bewust om te gaan met de aarde. Er is aandacht voor de technische, economische en sociaal-maatschappelijke kanten van duurzaamheid. Leerlingen worden uitgedaagd hierin zelf initiatieven te nemen en verantwoordelijkheid te dragen.

Innovatie
De school biedt toekomstgericht onderwijs dat midden in de maatschappij staat, met ruimte voor inspiratie en vernieuwing. Leerlingen worden gestimuleerd om creatief te denken en te handelen.

Autonomie
We zijn een lerende organisatie met autonome docenten. De school leidt leerlingen op tot zelfstandige mensen die zelf beslissingen kunnen nemen en hun weg bepalen naar een eigen plek in de samenleving.

Wie

Leerlingen in de regio Almere verdienen de mogelijkheid om te kiezen voor Voortgezet Vrijeschool Onderwijs.
Daar zet het initiatief VVO Almere zich voor in. Er zijn genoeg redenen te noemen waarom Almere dat verdient.

Achtergrond

Almere is een jonge stad volop in ontwikkeling. De stad is rijk aan mogelijkheden, biedt veel potentie en ontwikkelt haar eigen historie, handel, kunst, nijverheid en natuur met haar bewoners van nu. De stad is goed bereikbaar en is door vele woonprojecten aantrekkelijk voor de ondernemende mens. Ook de zelfbewuste mens wordt aangesproken. Almere wil energie neutraal zijn. Almere doet op internationaal niveau mee met o.a. de Floriade. Een stad waarbij inwoners participerende mede ontwikkelaars zijn.

Almere heeft op dit moment één Vrijeschool voor basisonderwijs sinds 1981, De Vrije School Almere. Er is veel belangstelling voor de school, die zich sterk maakt voor een harmonieuze ontwikkeling van de leerlingen, met aandacht voor “hoofd, hart en handen”. De Vrije School Almere is een grote, groeiende, gezonde basisschool op drie locaties in Almere. De klassen zitten vol, er is een derde stroom, er is sprake van een wachtlijst en de ouderbetrokkenheid is groot.

Na de basisschool moeten kinderen die kiezen voor Voortgezet Vrijeschool Onderwijs naar Amsterdam toe. Vanuit Almere reizen er dagelijks 75 leerlingen naar de Vrijeschool VO in Amsterdam. Deze school groeit de laatste jaren zo sterk dat ook daar een wachtlijst is, en er veel leerlingen worden afgewezen en uitgeloot. Landelijk is er een groei van het aantal leerlingen dat naar een Vrijeschool gaat; bij het Voortgezet Vrijschoolonderwijs is dat meer dan 10% per jaar. En dat, terwijl andere scholen te maken hebben met een terugloop van leerlingen. Het Vrijeschool Onderwijs trekt enorm aan.

Het beleid van de gemeente Almere richt zich op: “Het kan in Almere.” Inwoners en ondernemers die zelf initiatieven nemen, worden gesteund. Meer keuze voor ouders en kinderen in het voortgezet onderwijs, dat is waar politiek en ouders om vragen. Sinds 2011 zet de initiatiefgroep zich er voor in om dat te realiseren. Ze werkt samen met sterke partners en merkt dat de plannen met warme belangstelling worden gevolgd en gesteund. Het doel komt steeds dichterbij om Voortgezet Vrijeschool Onderwijs te kunnen vormgeven in Almere!

Dagelijks bestuur

Almeerse professionals met diverse achtergronden, hebben de handen ineengeslagen om in Almere een Vrijeschool Voor Voortgezet Onderwijs op te richten. Ze vormen het dagelijks bestuur van de stichting VVO Almere i.o.

Werkgroepen

Het dagelijks bestuur wordt ondersteund door werkgroepen.

Raad van aanbeveling

De Raad van Aanbeveling bestaat uit professionals die het initiatief moreel ondersteunen en het bij tijd en wijle een praktisch duwtje in de rug geven.

Contact

Heb je een vraag of opmerking? Neem contact met ons op. Mail of bel ons:

 

VVO Almere i.o.

info@vvo-almere.nl